RAMOWY  STATUT

UCZNIOWSKIEGO  KLUBU  SPORTOWEGO

 

 

Rozdział 1

 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik Krasnystaw”, zwany dalej “ Klubem “jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

 

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest miasto Krasnystaw,

2. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół nr 1 w Krasnymstawie, ul.Poniatowskiego 37.

 

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art.7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

 

§ 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

 

§ 5

 Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 Rozdział 2

 

Cel i środki działania

 

§ 6

Celem Klubu jest:

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz opomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych formaktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowościpoprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

8. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich inauczycielskich na terenie swego działania.

9. Organizowanie wypoczynku o charakterze rekreacyjno – sportowym dla dzieci i młodzieży.

 

 

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi isportowymi.

 

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 

 

Rozdział 3

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających.

§10

1.Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół, rodzice uczniów i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

 
 § 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

2. Zgłoszenia propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.

5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową Klubu.

 

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3. Korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 14

Do obowiązków członków należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie czynnego udziału w działalności Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

 

 

  § 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przezokres  6 miesięcy.

c) działania na szkodę Klubu.

3. Rozwiązanie się Klubu.

 

 Rozdział 4

 

Władze Klubu
 

§ 16

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Klubu,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu  raz na 4 lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

Nadzwyczajne Walne zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie  przy obecności, co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§ 19

1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność,co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi Działającemu wspólnie z Sekretarzem.

 

§ 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi zebraniami Klubu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. wykonywanie uchwał Walnego zebrania Klubu,

3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5. przyjmowanie i skreślanie członków,

6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie zobowiązującymi przepisami,

7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 
§ 21

1. Członek zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działanie zgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniuczłonka Zarządu podejmuje zarząd większością 2/3 głosów przy obecności, conajmniej  połowy uprawnionych dogłosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawoodwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały ousunięciu lub zawieszeniu.

 

§ 22

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego iSekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał,postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, żespowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego WalnegoZebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu  w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

§ 23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosówprzy obecności, co najmniej  połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie  30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lubzawieszeniu.

 

§ 24

 W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Lista osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5

 

 Wyróżnienia i kary

 

 § 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

 

§ 26

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu-Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzenia następujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni,

3. Uchwała walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jestostateczna.

 

 

Rozdział 6

 

Majątek i fundusze Klubu

 

§ 27

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

a) składki członkowskie,

b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

d) majątek,

e) inne źródła.

 

§ 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 

 

Rozdział 7

 

Zmiana statutui rozwiązanie się Klubu

 

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały walnego Zebrania Klubu podjętej większością np.2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy  uprawnionych dogłosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacjioraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.